ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η

Υπενθυμίζεται το άρθρο 1 των εθνικών διατάξεων: κανόνας 40 (προσωπικές συσκευές πλευστότητας - σωσίβια) καθώς και ότι θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή του παραρτήματος P κανονισμών RRS 42

Επιτροπή ενστάσεων